Historien til Bypresten i Sandnes


"Jeg gikk ned på venterommet på Ruten hvor jeg så en gjeng som tydeligvis hadde sin faste plass, men jeg kunne jo ikke gå bort til dem og spørre om de var rusavhengige."

Heldigvis traff Rune Skøyen en bekjent som tok grep og presenterte ham for gjengen. Skøyen ble akseptert og tatt inn i varmen.

(Stavanger Aftenblad om hvordan det hele startet).

 

Byprestens virksomhet startet med at Rune Skøyen, som hadde bak seg et vikariat som prest i Åna kretsfengsel, startet opp Nærvær - Den norske kirkes arbeid blant rusavhengige i Sandnes, 1.januar 2003. Gjennom sine samtaler med Sandnes kirkelige fellesråd hadde Skøyen fått gjennomslag for at kirken skulle ha en virksomhet inn mot byens rusmiljø, og han ble ansatt av Fellesrådet som byprest.                    

Det var et mål at Bypresten ikke skulle gå inn og konkurrere med eksisterende arbeid i rusfeltet, men lete etter hullene i systemet, og samhandle med eksisterende tiltak, både de offentlige så vel som virksomheter drevet av frivillige instanser.

Det ble snart klart at det var en mangel på oppsøkende virksomhet på gata, og i bybildet for øvrig, og dette ble byprestens store utfordring, og spesielle virkeområde. Gata, «Benken» på Ruten, og de ulike kafe-tilbud for de rusavhengige, ble viktige arenaer for bypresten, etter hvert utvidet med husbesøk, fengselsbesøk, sykebesøk med mer.                                         

Den oppsøkende virksomheten ble utgangspunktet for mange gode samtaler. Samtalen har utviklet seg til å bli en kjerneoppgave i byprestens virksomhet, med mulighet for å kunne dele litt av sine livshistorier, og reflektere sammen om viktige omstendigheter i livet, med den tryggheten som prestens taushetsplikt gir.

Høsten 2003 startet bypresten opp med miljøkvelder for folk som gikk i LAR-behandling. Dette ble etter hvert utvidet med volleyballtreninger, turer, konserter, kjørehjelp ved flytting m.m. Noen av disse tiltakene er fremdeles sentrale i byprestens hverdag, mens andre er overtatt og videreutviklet av Crux Oppfølgingssenter, som startet opp i 2006.

Allerede fra 2003 ble det utviklet et godt samarbeid med sosialkontor og kommunens ulike tiltak i rusfeltet. Ved sin nærhet til det daglige ruslivet, kunne byprestene ofte bidra til nærmere kontakt med hjelpeapparatet for øvrig, være en slags brobygger og medvandrer inn mot de ulike tiltak som kommunen administrerte.  

Sandnes kommune har vist aktiv interesse og velvilje for arbeidet og gikk derfor inn og dekket en stilling fra og med 2005. Dermed kunne Bypresten utvide sin stab i 2006. Da begynte Ingeborg Erikstein Krager som byprest med spesielt sikte på kvinnene i miljøet. Det var et viktig anliggende at man kunne få kontakt med prester av begge kjønn. For en del kvinner kjennes det tryggere å samtale med en annen kvinne om forhold i sine liv, noen menn synes også det er enklere å snakke med en kvinne enn med en mann. Det ble naturlig å utvikle noen tilbud spesielt for kvinner, hvor kvinner kunne prate sammen, gjøre ting sammen, være sammen, som kvinner.      

I august 2008 startet Øyvind Justnes Andersen som den tredje bypresten i full stilling. Han hadde allerede i flere år hatt en funksjon med å samle inn penger til Byprestens virksomhet, og dette ble en sentral oppgave i hans stilling. Nærværlotteriet og Nærværkonsertene er blant de tiltakene Øyvind har vært sterkt involvert i på dette området. I tillegg fikk han ansvaret for det området som handlet om arbeidsrettede tiltak for rusavhengige.

I 2009 ble Gatemagasinet ASFALT startet opp. Bypresten i Sandnes var fra starten med i utviklingen av Stiftelsen Gatemagasinet ASFALT, og har hele tiden vært representert i stiftelsens styre. Bypresten har også hatt ansvar for Salgskontoret for Gatemagasinet ASFALT i Sandnes og Jærregionen fra starten i 2009. Øyvind Andersen har vært den hovedansvarlige for salgskontoret, selv om alle byprestene hele tiden har vært involvert i arbeidet rundt dette, og ASFALT har blitt en viktig og integrert del av byprestens helhetlige virksomhet. 

I januar 2018 gikk Rune Skøyen av med pensjon, og Günter Aksel Theiss ble ansatt som ny byprest. Fra dette året ble Ingeborg leder for Bypresten, i tillegg til å ha hovedansvaret for arbeidet blant kvinner. Øyvind fortsatte å ha ansvaret for økonomi og innsamling, og Günter fikk hovedansvaret for ASFALT og profilering på sosiale medier og nettside. 

I 2018 ble også åpningstidene for ASFALT-salgskontoret utvidet fra 6 til 15 timer pr uke. Det innebar at byprestens kontor var åpent for både ASFALT-selgere og andre brukere hver virkedag, med fellesskap, mat, og kjøp av magasiner. Derned ble den "inviterende" virksomheten til Bypresten blitt en større del av hverdagen, samtidig som den oppsøkende delen av virksomheten fortsatt var sentral.   

I februar 2020 sluttet Ingeborg Erikstein Krager etter nesten 14 år i stillingen som byprest. Øyvind overtok rollen som ledende byprest. Måneden etter ble landet rammet av Korona-krisen, og Asfalt-kontoret måtte stenge, alt Asfalt-salg måtte opphøre, og byprestenes virksomhet i rusmiljøet ble sterkt begrenset av smittevern-hensyn. Etterhvert kunne salgskontoret og salget åpne igjen med strenge smittevernsbegrensninger.

Men i kjølvannet av koronakrisen ble byprestens økonomiske fremtidsutsikter så usikre, at man ikke kunne ta sjansen på å erstatte Krager. Bypresten mistet en stilling på ubestemt tid. Resultatet av dette ble at Bypresten måtte frasi seg videre ansvar for Asfalt-salgskontoret, fra juli 2020. Gatemagasinet etablerer nytt salgskontor med en annen aktør høsten 2020, mens Bypresten skulle fokusere på sin opprinnelige rolle i rusmiljøet (være oppsøkende og gatenære, og tilby samtaler, turopplevelser, praktisk hjelp og kirkelige seremonier).   

September 2020 ble Karine Torvanger ansatt som diakon hos Bypresten. Hun skulle, i tillegg til å gå inn i Byprestens generelle virksomhet, ha et spesielt fokus på kvinner, som Krager tidligere hadde. Bakgrunnen for at Karine kunne få denne stillingen, var at Günter gikk over i nytt arbeid i januar 2021. 

I 2021 besluttet staben å utvide Byprestens arbeid. Til nå hadde fokuset vært på voksne i aktiv rus. Etter å ha vært i dialog med de to videregående skolene Vågen og Gand over lengre tid ble det bestemt at det skulle etableres et samtaletilbud på skolene med den hensikt å drive rusforebyggende arbeid og fremme livsmestring blant elevene. I August 2021 ble Frode Helvig ansatt i Bypresten. Han er utdannet prest og har både erfaring som misjonær i Thailand og innen rusbehandling. Frodes hovedoppgave er å lede arbeidet blant ungdom på Vågen og Gand vgs.  

Tilbake